Select Page

REGULAMIN KONKURSU „CPK Innowacje” – tekst jednolity

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
 1. Regulamin konkursu „CPK INNOWACJE” zwany dalej „regulaminem”, określa cel, przedmiot oraz warunki i tryb przeprowadzenia Konkursu „CPK Innowacje”,
  zwanego dalej „konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Minister Infrastruktury, z siedzibą przy ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.
 3. Minister Infrastruktury powierza organizację konkursu Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwanemu dalej „Pełnomocnikiem”.
 4. Procedurę konkursową w imieniu Pełnomocnika prowadzi Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej w Ministerstwie Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.
 5. Środki finansowe na nagrody pochodzą z budżetu Ministerstwa Infrastruktury, z części przeznaczonej na realizację zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018 poz. 1089, z późn. zm.).

 

 

ROZDZIAŁ II
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
§ 2.
 1. Celem Konkursu jest:
     1) wyłonienie najlepszych projektów w każdej z kategorii konkursowych, z uwzględnieniem kryteriów dotyczących poziomu innowacyjności, kompleksowości opracowania oraz możliwości wdrożenia przy realizacji Programu, o którym mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym
  Porcie Komunikacyjnym, zwanego „Programem CPK;
     2) przyznanie laureatom nagród za projekty wyróżniające się innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi realizacji Programu CPK;
     3) promocja Programu CPK;
     4) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 2. Przedmiotem konkursu są projekty zawierające innowacyjne, kompleksowe działania lub rozwiązania związane z realizacją Programu CPK, które mogą być wykorzystane przy jego realizacji.
ROZDZIAŁ III
NAGRODY I KATEGORIE KONKURSOWE
§ 3.

1. Nagrody w konkursie są przyznawane w pięciu kategoriach konkursowych:
1) I kategoria – „Inteligentne systemy transportowe” – za najlepszy projekt na innowacyjne wykorzystanie technologii z obszaru ITS w ramach realizacji
Programu CPK;
2) II kategoria – „Smart City” – za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązania w ramach przyszłego funkcjonowania tzw. airport city;
3) III kategoria – „Multimodalność” – za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązania w zakresie łączenia różnych środków transportu;
4) IV kategoria – „Innowacje środowiskowe” – za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązanie przyjazne ochronie środowiska naturalnego w obszarze funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego;
5) V kategoria – „Innowacje społeczne” – za najlepszy projekt na wprowadzenie, przy realizacji i funkcjonowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego, innowacyjnych rozwiązań społecznych.
2. Nagrodą w każdej z wyróżnionych kategorii, o których mowa w ust. 1, jest jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł netto (słownie: trzech tysięcy złotych).
3. Pełnomocnik zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień w formie nagród rzeczowych lub ofert stażowych zaproponowanych przez partnerów konkursu.

§ 4.

Nagrody w Konkursie są przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) i są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody.

ROZDZIAŁ IV
KAPITUŁA KONKURSU
§ 5.

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Pełnomocnik wyznacza Kapitułę konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”.
2. Pełnomocnik wyznacza imiennie członków Kapituły, w tym jej przewodniczącego.
3. W skład Kapituły wchodzi od 3 do 5 osób, w tym co najmniej jedna osoba będąca pracownikiem Ministerstwa Infrastruktury.
4. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Kapituła wyłania laureatów na podstawie informacji przedstawionych przez uczestników konkursu w formularzach zgłoszenia do konkursu oraz własnej wiedzy.
6. Przy ocenie projektów zgłoszonych do konkursu Kapituła w szczególności uwzględnia następujące kryteria:
1) zakres, w jakim projekt na działania lub rozwiązania związane z realizacja Programu CPK, może być wykorzystany przy jego realizacji;
2) kompleksowość i złożoność projektu;3) stopień innowacyjności projektu.

ROZDZIAŁ V
WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 6.

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów i doktorantów polskich uczelni i innych podmiotów prowadzących kształcenie na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Posiadanie statusu studenta lub doktoranta powinno zostać potwierdzone zaświadczeniem właściwego podmiotu. Pełnomocnik zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności przedstawionego zaświadczenia.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia do Konkursu „CPK Innowacje”, którego wzór określa załącznik regulaminu.
3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać przedstawienie projektu na innowacyjne działania lub rozwiązania dotyczące realizacji Programu CPK (w formie materiału video (nie dłuższego niż 20 minut), prezentacji multimedialnej (nie większej niż 50 slajdów) lub opisu tekstowego (nieprzekraczającego 30.000 znaków) w jednej z kategorii konkursowych, o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu.
4. Zgłoszenie w formie opisu tekstowego należy przesłać elektronicznie na adres email hidden; JavaScript is required, pocztą tradycyjną na adres Ministerstwa Infrastruktury lub doręczyć osobiście do siedziby Ministerstwa Infrastruktury.
5. Zgłoszenia w formie prezentacji multimedialnej i video należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ministerstwa Infrastruktury lub doręczyć osobiście do siedziby Ministerstwa Infrastruktury, na zewnętrznym nośniku danych (płyta CD lub pendrive).
6. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje termin odebrania zgłoszenia do konkursu na serwerze Ministerstwa Infrastruktury albo data stempla pocztowego.
7. Zgłoszenie do konkursu, poza przedstawieniem projektu, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać:
1) wypełniony formularz zgłoszenia, którego wzór określa załącznik do regulaminu;
2) zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta lub doktoranta.
8. W konkursie mogą brać udział zespoły uczestników. W takim wypadku wszyscy uczestnicy powinni przedstawić zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta lub doktoranta, o którym mowa w ust. 1 dołączone do wspólnego zgłoszenia projektu, a także wypełnić formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do regulaminu.
9. Uczestnik może dokonać nie więcej niż trzech zgłoszeń do konkursu. W takim przypadku każde zgłoszenie powinno spełniać wymagania, przewidziane w regulaminie.
10. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do zachowania rzetelności w przygotowaniu projektu i przedstawienia własnego, autorskiego pomysłu. Uczestnik, który nie spełni tego warunku podlega dyskwalifikacji bez możliwości odwołania się.
11. Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa autorskich praw majątkowych do zgłoszonego pomysłu.
12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, pracownicy parterów konkursu, członkowie Kapituły oraz osoby najbliższe dla tych osób. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tejsamej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

ROZDZIAŁ VI
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§ 7.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), Minister Infrastruktury informuje, że:
a) administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przekazanymi przez uczestników konkursu zgłoszeniami, w celu wzięcia udziału w konkursie oraz wyłonienia laureatów konkursu,
c) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu, wyrażona poprzez przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie,
d) Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one przekazane przez uczestnika konkursu,
e) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT,
f) w związku z ogłoszeniem wyników konkursu, dane osobowe mogą zostać upublicznione przez Administratora danych, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury lub wykorzystanie w dowolnych publikacjach oraz prezentacjach; w związku z upublicznieniem, do danych będzie miał dostęp nieograniczonych krąg odbiorców,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie, spowoduje odrzucenie przesłanego zgłoszenia,
h) uczestnik konkursu posiada prawo do:
– żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
– cofnięcia zgody i usunięcia danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
i) dane osobowe zawarte w dokumentacji przekazanej przez uczestników konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.),
j) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928Warszawa, adres e-mail: email hidden; JavaScript is required; z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

ROZDZIAŁ VII
INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONKURSU
§ 8.

1. Informacje o Konkursie publikowane są na stronie internetowej konkursu pod adresem www.cpkinnowacje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury.
2. Przesłanie formularza zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, w ramach konkursu, danych osobowych udostępnionych przez uczestnika konkursu.
3. W przypadku zamieszczenia w formularzu zgłoszeniu wizerunku uczestnika konkursu, jego przesłanie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz jego powielanie.
4. Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.cpkinnowacje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury.
5. Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu. Sprawy dotyczące konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez Pełnomocnika.
6. Pełnomocnik zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyłonienia laureatów konkursu bez podania przyczyny.
7. Ogłoszenie wyników konkursu ustala się na dzień 30 czerwca 2020 r.
8. Wręczenie nagród nastąpi w Warszawie.
9. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej www.cpkinnowacje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Pełnomocnik nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania laureatom oraz uczestnikom konkursu obecnym podczas wręczenia nagród.
11. Dodatkowych informacji o przebiegu konkursu udziela Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. Osoba upoważniona: Pani Monika Nazaruk, tel. (22) 5225364, e-mail: email hidden; JavaScript is required.
12. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.cpkinnowacje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury, który jest tożsamy z dniem rozpoczęcia konkursu, do dnia jego zakończenia.

 

 

 

 

Załącznik do
regulaminu konkursu „CPK Innowacje”

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „CPK Innowacje”

 

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
2. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………
3. Numer telefonu, adres poczty elektronicznej: ………………………………………..
4. Nazwa uczelni/ podmiotu: …………………………………………………………….
5. Data rozpoczęcia studiów: ……………………………………………………………
6. Załączniki do niniejszego zgłoszenia (proszę wymienić wszystkie dołączone załączniki i rodzaj nośnika): …………………………………………………………
7. Kategoria konkursowa:………………………………………………………..

-Oświadczam, że praca konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
-Wyrażam zgodę na przeniesienie, w drodze odrębnej umowy, na rzecz Skarbu Państwa, praw majątkowych do projektu zgłoszonego w konkursie, w przypadku wypłaty nagrody.
-Akceptuję warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Ministra Infrastruktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
-Wyrażam zgodę na wykorzystanie projektu przez Ministerstwo Infrastruktury, a w przypadku jego wyróżnienia, na publikację na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl oraz na stronie internetowej konkursu www.cpkinnowacje.pl.

 

………………………
(miejscowość, data)

 

………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)